نکاتی در رابطه با ایمنی نردبان

نکاتی در رابطه با ایمنی نردبان

در مبحث کار در ارتفاع و داربست بندی، ایمنی نردبان از جمله مسائل مهمی است که باید نکات مرتبط با آن را در حین کار در نظر داشت. از جمله نکات ایمنی نردبان می توان به موارد زیر اشاره نمود :

 1. در مواردیکه امکان تکیه دادن نردبان قابل حمل و به محل کار یا شیب مناسب و اطمینان بخش وجود نداشته باشد برای جلوگیری از حرکت نردبان باید پایه یا تکیهگاه آن محکم بسته یا مهار شود.
 2. نردبان قابل حمل باید طوری قرار داده شود که پایه نردبان در جای ثابتی قرار گرفته و تکیهگاه بالا نیز استحکام کافی برای تحمل بار وارده را داشته باشد.
 3. چنانچه نردبان در محلی که احتمال لغزش دارد قرار داده میشود باید بوسیله گوه یا کفشک یا سایر وسائل مشابه از لغزش پایهها جلوگیری گردد.
 4. افزودن ارتفاع نردبان بوسیله قراردادن جعبه یا بشکه در زیر پایههای آن ممنوع است.
 5. به منظورافزودن ارتفاع نردبان به هیچ وجه نباید پله اول نردبان را برروی الوار قرارداد.
 6. نردبان نباید در جلوی دربی که باز میشود قرار داده شود مگر آنکه درب کاملاً محکم بسته و قفل شده باشد.
 7. استفاده از نردبانهایی که پلههای آنها در رفته یا معیوب، ترک، شکستگی و یا دارای نقائص دیگری باشند، ممنوع است.
 8. نردبان یکطرفه بیش از ده متر ممنوع است.
 9. نردبانی که روی یک پایه بوسیله پلههای افقی ساخته میشود ممنوع است.
 10. دو نردبان کوتاه نباید بهم متصل و بجای نردبان بلند بکار برده شود.
 11. نردبانهایی که طول آنها از 8 متر بیشتر است، موقع استفاده باید از قسمت وسط بوسیله طناب و یا زنجیر به دیوار مهار شوند تا از نوسان و یا احتمال شکستن آنها جلوگیری شود.
 12. در نردبانهای ثابت برای هر 9 متر ارتفاع یک پاگرد باید پیشبینی شود و هر قطعه از نردبان که حدفاصل بین دو پاگرد است، باید بنحوی قرار گیرد که در امتداد قطعه قبلی نباشد.
 13. اگر وزن نردبان بیشتر از 25 کیلوگرم باشد و یا در موقعیتهای نامناسب مثل: برف ، یخبندان، باد و غیره قرار داشته باشد، بایستی توسط دونفر جابجا شده و در محل مطلوب قرار داده شود.
 14. رنگ آمیزی نردبانهای چوبی ممنوع است.
 15. هیچوقت نباید نردبان را بصورت افقی و بر روی شانه حمل کرد، زیرا در سر پیچها احتمال برخورد با سر کارگران وجود دارد.
 16. نردبان بایستی طوری حمل شود که سر آن حداقل 2 متر از سطح زمین فاصله داشته باشد.
 17. نردبانهای طویل و سنگین بایستی توسط دو نفر و یا بیشتر حمل شود و بلندترین نفر جلوتر از همه حرکت کند.
محمدرضا شهشهانی
ارسال دیدگاه