مقالات

بالا رفتن از نردبان

 روش استفاده و بالا رفتن از نردبان :

۱- قبل از بالا رفتن و استفاده از نردبان از هموار بودن و یکنواختی سطحی که نردبان بر آن قرار می گیرد ، اطمینان حاصل کنید.

۲-  روبروی نردبان بایستید و آن را محکم بگیرید .

۳-  زمانی که بالا می روید سعی کنید در هر حال دو دست و یک پا ، یا یک دست و دو پایتان با نردبان تماس داشته باشد .

۴-  هرگز از پشت به نردبان تکیه نکنید .

۵-  همواره در قسمت مرکزی نردبان بایستید تا تعادل شما حفظ شود و در هنگام بالا رفتن نیز در موقعیتی قرار گیرد که وزنتان به وسط آن وارد شود و سپس به آرامی بالا بروید .

۶-  هرگز زیاد به اطراف متمایل نشوید و تعادل خود را با برقرار دادن بدنتان بین دو پایه نردبان حفظ کنید .

۷-  وقتی که روی نردبان هستید ، هرگز اقدام به جابجا کردن آن نکنید .

۸-  هنگام کار روی نردبان با یک دست نردبان را بگیرید و اگر مجبور بودید با هر دو دست کار کنید ، حتماً از کمربند ایمنی استفاده کنید .

۹-  هرگز از سه پله بالایی نردبان استفاده نکنید ، زیرا در غیر این صورت تکیه گاه مطمئنی نخواهید داشت .

۱۰-  روی نردبان دو طرفه ، از دو پله مانده به انتهای نردبان بالا نروید .

۱۱-  اگر دچار سرگیجه شدید یا وحشت کردید ، بازوهایتان را روی یکی از پله ها و سرتان را روی یکی دیگر از پله ها قرار دهید و صبر کنید تا حالتان بهتر شود و سپس به آهستگی پایین بیایید .

۱۲-  توجه داشته باشید که در یک زمان فقط یک نفر می تواند روی نردبان باشد .

۱۳-  نردبانی را که به صورت عمودی قرار گرفته است بدون توجه رها نکنید .

دیدگاهتان را بنویسید