مقالات

الزامات استفاده ار نردبان

الزامات تخصصی استفاده از نردبان :

۱-  از نردبان ها نباید به عنوان حایل یا وسائل استحکام یا هر منظور دیگر استفاده گردد .

۲-  در محل های ورودی و راهروها دقت بیشتری در استفاده از نردبان بعمل آید بخصوص در ساختمان هایی که لیفتراک یا وسائل بار بری دیگر مشغول بکار هستند .

۳-  در محل های ورودی و راهروها دقت بیشتری در استفاده از نردبان بعمل آید بخصوص در ساختمان هایی که لیفتراک یا وسائل بار بری دیگر مشغول بکار هستند .

۳-  نردبان ها نباید جلوی دری که باز می شود قرار داده شود مگر آنکه درب قفل شده باشد .

۴-  در حمل و نقل نردبان ها بایستی دقت نمود تا به افراد برخورد ننماید .

۵-  تمیز نگه داشتن نردبان مخصوصاً پله ها و دو انتهای نردبان ضروری است .

۶-  در نردبان های ثابت برای هر ۹ متر ارتفاع باید یک پاگرد پیش بینی گردد و هر قطعه از نردبان که حد فاصل دو پاگرد است باید به نحوی قرار گیرد که در امتداد قطعه قبلی نباشد .

۷-  از نردبان های ثابت برای استراحت و توقف نباید استفاده گردد .

۸-  باید توجه داشت هر قسمت از نردبان نمی تواند وزن بیشتر از یک نفر را تحمل نماید .

۹-  نردبان هایی که طول آنها از ۸ متر بیشتر است ، موقع استفاده باید از قسمت وسط به وسیله طناب و یا زنجیر به دیوار مهار شوند تا از نوسان و یا احتمال شکستن آنها جلوگیری شود .

۱۰-  در مورد نردبان های فلزی اقدام لازم جهت جلوگیری از برخورد صاعقه اعمال گردد .

۱۱-  نردبان های چوبی هر سه ماه یکبار و نردبان های فلزی هر ماه مورد بازرسی و بررسی قرار گیرد .

۱۲-  نردبان های فلزی بایستی از نظر خرابی ، خوردگی ، زنگ زدگی مورد آزمایش قرار گیرد .

۱۳-  رنگ آمیزی نردبان ها به هیچ وجه توصیه نمی گردد زیرا سبب مخفی گشتن محل شکستگی نردبان می گردد .

۱۴-  تردد یا استقرار همزمان دو کارگر بر روی نردبان به جز نردبان ثابت ممنوع است . (شکل ۱)

۱۵-  به جز نردبان طنابی استفاده از سایر نردبان ها هنگامی به عنوان جایگاه کار مجاز است که جایگاه کار از پله سوم انتهایی نردبان بالاتر قرار نگیرد . (شکل ۲ و ۳)

۱۶-  استقرار نردبان یک طرفه قابل حمل باید به گونه ای باشد که زاویه ایجادی بین نردبان با سطح مبنا در حدود ۷۵ درجه بوده و یا شیب آن طوری انتخاب شود که فاصله بین پایه نردبان تا پای سازه یک چهارم فاصله تکیه گاه فوقانی بر روی سازه تا سطح مبنا باشد . (شکل ۴)

۱۷- در صورت اجبار در استقرار نردبان یک طرفه قابل حمل در زاویه ای بین ۷۵ تا ۹۰ درجه که تکیه گاه تحتانی با سطح مبنا ایجاد می گردد باید نردبان به سیله اتصالاتی با سازه یا دیوار بصورت ایمن بسته و محکم گردد . (شکل ۵)

۱۸-  در نردبان های یک طرفه ای که به عنوان معبر استفاده می شود باید انتهای فوقانی آن ۱ متر از تکیه گاه بالاتر بوده و به نحو ایمنی مهار گردد . (شکل ۶)

۱۹-  اتصال دو نردبان یک طرفه به یکدیگر به منظور افزایش طول آن ممنوع است .

۲۰-  هم تراز نمودن پایه های نردبان یک طرفه قابل حمل در سطوح با شیب بیش از ۱۶ درجه ممنوع بوده و برای کمتر از آن باید از گوه مناسب استفاده شود . (شکل ۷)

۲۱-  استقرار نردبان یک طرفه قابل حمل در امتداد سطح شیبدار با شیب بیش از ۱۶ درجه ممنوع است .

۲۲-  نردبان ثابت با طول بیش از ۳ متر باید مجهز به سامانه متوقف کننده از سقوط باشد و در فواصل حداکثر ۹ متری یک پاگرد و هر قطعه از نردبان بین دو پاگرد به نحوی نصب گردند که در امتداد قطعه قبلی نباشد . (شکل ۸)

۲۳-  برای نردبان ثابت عمودی که بیش از ۲/۲ متر ارتفاع دارد باید حفاظهای حلقوی یا مربعی شکل نصب شود بطوریکه با فواصل حداکثر ۹/۰ متری از یکدیگر با بست هایی در طول محفظه مهار شده تا احتمال سقوط کارگر از بین حفاظ وجود نداشته باشد . (شکل ۹ و ۱۰)

۲۴-  در نردبان های ثابت که مجهز به نرده جانبی هستند و امکان نصب حفاظهای حلقوی یا مربعی شکل وجود ندارد کارگر باید به حمایل بند کامل بدن (هارنس و طناب ایمنی با تجهیزات خود جمع شونده تجهیز گردد) .

۲۵-  طول نرد بان طنابی نباید بیش از ۳۰ متر باشد .

۲۶-  استفاده از نردبان طنابی هنگامی مجاز است که امکان استفاده از سایر نردبان ها میسر نباشد .

۲۷-  استفاده از نردبان با پله طنابی ممنوع است .

۲۸-  پله نردبان طنابی باید از جنس مقاوم بدون ترک خوردگی و پوسیدگی باشد .

۲۹-  نگهدارنده های نردبان طنابی باید بصورت محکم و ایمن در بالای هر پله بسته شده باشد .

۳۰-  در موقع استفاده از نردبان پله مرغی بر روی سقف های شیبدار باید نردبان مذکور از رأس شیب تا لبه انتهایی آن ادامه داشته و بصورت ایمن مهار گردد . (شکل ۱۱)

۳۱-  پلکان منهول باید دارای مشخصات زیر باشد :

الف-  توسط دیواه ها و اطراف کاملاً احاطه شده باشد . (شکل ۱۲)

ب-  عرض پله باید بین ۴۰ تا ۵۰ سانتیمتر باشد .

ج-  فاصله نصب اولین پله از کف نباید بیش از ۲۰ سانتیمتر باشد .

د-  در بالاترین نقطه بعد از آخرین پله بالایی محلی برای قرار دادن موقت دو عدد دسته یک متری برای سهولت ورود و خروج تعبیه گردد .

دیدگاهتان را بنویسید